Bibliografie

Ongedrukte bronnen

Gemeente Archief Arnhem:

- Archief van de BuitensociŽteit.

- Archief van de Commissie van Beheer van de Geldersche Bibliotheek.

- Archief GEWAB.

- Archief van de Groote SociŽteit.

- Archief van de Maatschappij tot Exploitatie van Musis Sacrum.

- Archief van de SociŽteit Concordia.

- Dossiers Algemene Documentatie Collectie.

- Dossiers Brochure Collectie.

- Dossiers Klein Archief.

- Gemeentelijke Demografische Documentatie. Gemeente Arnhem. CBS lichtdrukken.

Gedrukte bronnen

- Adresboek van Arnhem en omliggende Gemeenten, Velp, Rozendaal, Oosterbeek en Westervoort, 1885-1910.

- Alphabetische naamlijst van de aangeslagenen in de Plaatselijke Directe Belasting der Gemeente Arnhem, overeenkomstig het voorlopig kohier. Arnhem, 1875-1880, 1898, 1904.

- Alphabetische naamlijst van de aangeslagenen op het primitief kohier van de hoofdelijke omslag in de Gemeente Nijmegen. 1884, 1889, 1893, 1898, 1904, 1910.

- De Arnhemsche Courant, 1885-1910.

- Arnhems Stadsplan. Rapport van de studiecommissie voor het Stadsplan Arnhem. Arnhem, 1953.

- Gids voor Arnhem en Omstreken, uitgave VVV. Arnhem, 1887, 1889, 1893, 1899, 1903, 1906.

- De Nederlandsche Staatscourant, 15 juni 1900, 15 juni 1905, 15 juni 1910.

- De Nieuwe Arnhemsche Courant, 2 november 1907, 16 maart 1912.

- Plaatselijke Directe Belasting naar het Inkomen der Gemeente Arnhem. Overzicht over de jaren 1902-1906 en gedeeltelijk over de jaren 1898- 1902. Arnhem, 1908.

- Uitkomsten der zevende tienjaarlijkse volkstelling, 31-12-1889. Deel 7 Provincie Gelderland. Ministerie van Binnenlandse Zaken. Den Haag, 1891- 1893.

- Uitkomsten der achtste tienjaarlijkse volkstelling, 31-12-1899. Deel 2 Provincie Gelderland. CBS. Den Haag, 1900-1901.

- Uitkomsten der negende tienjaarlijkse volkstelling, 31-12-1909. Deel 1 Plaatselijke Indeeling, Deel 2 Indeeling der bevolking naar leeftijd, geslacht en burgerlijke staat. CBS. Den Haag, 1910-1912.

- Uitkomsten der beroepstelling van 31-12-1889. Deel 18 Provincie Gelderland. Ministerie van Binnenlandse zaken. Den Haag, 1894-1895.

- Uitkomsten der beroepstelling van 31-12-1899. Deel 2 Provincie Gelderland. CBS. Den Haag, 1902.

- Uitkomsten der beroepstelling van 31-12-1909. Deel 3 Bedrijfsindeeling. CBS. Den Haag, 1912-1913.

- Uitkomsten van de dertiende algemene volkstelling van 31 mei 1960. Deel 10c Vergelijking van de uitkomsten van de beroepstelling 1849-1960. CBS. Den Haag, 1967.

- Verslagen van de Zittingen van de Gemeenteraad van Arnhem, 1885-1910.

- Verslagen van den Toestand der Gemeente Arnhem, 1884-1911.

- Verslagen van den Toestand der Provincie Gelderland, 1884-1911.

- Vreemdelingengids van Arnhem en Omstreken, uitgave VVV. Arnhem, 30-06- 1911. 1912.

- Vreemdelingenverkeer. Officieel Orgaan van de Nationale Bond voor Vreemdelingenverkeer Nederland. z.p., september 1912.

Literatuur

- Arnhems Nijverheid en Handel in Woord en Beeld. Uitgave van de VVV. Arnhem, 1911.

- Arnhem in haar opkomst en ontwikkeling tot natuurstad en als economische stad, in het bijzonder als industriestad. Naar: H. Blink, in: Hollandsche Revue, 25-12-1920, nr. 12.

- Arnhem en zijn toekomstige ontwikkeling. Uitgave van de VVV. Arnhem, 1919.

- Arnhem als Woonplaats. Een kleine handleiding voor hen die zich hier metterwoon wenschen te vestigen. Uitgave van de VVV. Arnhem, 1906.

- Beks, M.A.M. Een Herenleven. In: Arnhem, elf facetten uit de 19e en 20ste eeuw. Arnhem, 1983.

- Bervoets, J.A.A. De Kluizenaar op de Berg. Alexander Verhuell, een Arnhems leven in de 19e eeuw. In: Arnhem, elf facetten uit de 19e en 20ste eeuw. Arnhem, 1983.

- Boer, E. de, De kans op een beter bestaan. De groei van de bevolking in Arnhem sinds 1815. In: Arnhem, acht historische opstellen. Arnhem, 1983.

- Boissevain, G.M. De jongste belastinghervorming in Nederland. Amsterdam, 1894.

- Cordes, H.J. en Essen, J.L.C. van, Overzicht van den FinancieŽlen Toestand der Gemeente Arnhem over het vijfendertigjarig tijdvak 1870-1904. Arnhem, 1906.

- Dijk, H. van, Rotterdam 1810-1880. Aspecten van een stedelijke samenleving. Rotterdam, 1976.

- Fockema-Andreae, S.J. De uitbreiding der stad Arnhem tussen 1815 en 1878. In: Bijdragen en Mededelingen van Gelre, deel 28 1925.

- Gedenkboek ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Gemeentegasfabriek 1 october 1895. Arnhem, 1895.

- De Gemeentewerken en de Telefooninrichting van Arnhem. Aangeboden aan Mr. I. Everts Bhz. ter gelegenheid van zijn 25-jarig wethouderschap door de ambtenaren. Arnhem, 1908.

- Heide, H. ter, Binnenlandse Migratie in Nederland. Den Haag, 1965.

- Hoekveld, G.A. Baarn, schets van de ontwikkeling van een villadorp. Baarn, 1964.

- Hofman, J. Ontginningen van de heidevelden in de Gemeente Arnhem in de negentiende eeuw: een oriŽnterend onderzoek. In: Arnhem, acht historische opstellen. Arnhem, 1983.

- Hofstee, E.W. Korte Demografische Geschiedenis van Nederland van 1800 tot heden. Bussum, 1981.

- Iddekinge, P.R.A. van, Van Omnibus tot Trolleybus. In: Van Omnibus tot Trolleybus, 125 jaar Openbaar Vervoer in en om Arnhem. Leiden, 1964.

- Jolles, J.A. De Openbare Bibliotheek te Arnhem. In: Bijdragen en Mededelingen van Gelre, deel 12 1938.

- Jonge, J.A. de, Delft in de Negentiende Eeuw. Van stille nette plaats tot centrum van industrie. In: Economisch en Sociaal-Historisch Jaarboek, deel 37 1974.

- Knap, W. en Vergouwe, G.F.C. Arnhem 1233-1933. Gedenkboek ter gelegenheid van het 700-jarig bestaan der stad Arnhem. Arnhem, 1933.

- Laar, E. van, Hoop op Gerechtigheid. De arbeiders en hun organisaties in Arnhem gedurende de tweede helft van de negentiende eeuw. Arnhem, 1966.

- Langenhoff, K.F.E. en Seebach, C. De Muzen omsingeld. Musis Sacrum 1847- 1983. Arnhem, 1983.

- Leeuwen, H.A. van, Schouwburg Arnhem 1865-1915. Gedenkboek ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Arnhem, 1915.

- Markus, A. Arnhem omstreeks het midden der vorige eeuw. Herdruk Arnhem, 1960.

- Middelbeek, H.W. De betekenis van de plaatselijk pers bij het begin van de industrialisatie in Arnhem. Doctoraalscriptie K.U Nijmegen. Nijmegen, 1977.

- idem, Van Woonstad tot Werkstad. De industrie in Arnhem 1800-1980. In: Arnhem, acht historische opstellen. Arnhem, 1983.

- Moerdijk, W. Van HerensociŽteit tot Gemeentemuseum. De geschiedenis van een Arnhems gebouw. In: Spiegel Historiael, juli/augustus 1976.

- Nierop, L. van, De bevolkingsbeweging der Nederlandse Stad. Amsterdam, 1905.

- Postmus, J. Een onderzoek naar de aard en omvang van de bevolkingsconcentratie in Nederland sedert 1830. Amsterdam, 1928.

- Ruijter, P. de, Voor Volkshuisvesting en Stedebouw. Utrecht, 1987.

- Schilfgaarde, A.D. van, De Groote SociŽteit te Arnhem, opgericht 1809. Grepen uit haar geschiedenis. Arnhem, 1952.

- Spek, J. van der, Een eeuw Lonen en Prijzen 1870-1970. In: P.J.A. ter Hoeven (red.), Breukvlakken in het Arbeidsbestel. Alphen aan de Rijn, 1972.

- Staats-Evers, J.W. Kroniek van Arnhem 1789-1868. Arnhem, 1868.

- Tellegen, J.W.C. Een en ander over Arnhem gedurende de laatste vijftig jaren. In: de Gemeentegids 1903-1904.

- Vergouwe, G.F.C. Gedenkboek Arnhems Vreemdelingenverkeer 1905-1930. Ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan VVV-Arnhem. Arnhem, 1930.

- Vrankrijker, A.J.C. de, Geschiedenis der Belastingen. Bussum, 1963.

- Vreemdelingenverkeer in Arnhem. z.p. z.j.

- 50 jaar Waterleiding in Arnhem. 16 februari 1885-1935. Gedenkboek van de NV Arnhemsche Waterleidingmaatschappij. Arnhem, 1935.

- Weber, J. De nieuwe Arnhemsche verordening tot heffing van eene plaatselijke directe belasting naar het inkomen. Arnhem, 1918.

- Willemsen, J.Th.W. De Volkshuisvesting in Arnhem 1829-1925. Arnhem, 1969.